Јокићев сјајан почетак НБА сезоне, попут Гарнета и Малоуна
12. новембра, 2023.
Претплата на Фејсбук и Инстаграм, само рекламе и дилеме
12. новембра, 2023.
Прикажи све

Те­шко да ће САД и Ки­на за­ко­па­ти рат­не се­ки­ре

Амерички ораи и кинески змај, (Фото: Left Voice)

У Сан Фран­ци­ску се оче­ку­ју отво­ре­ни раз­го­во­ри о да­љем стра­те­шком прав­цу би­ла­те­рал­них од­но­са две су­пер­си­ле, али и о ва­жно­сти об­на­вља­ња вој­ног ди­ја­ло­га

Амерички ораи и кинески змај, (Фото: Left Voice)

Бе­ла ку­ћа је ју­че зва­нич­но по­твр­ди­ла да ће се Џо­зеф Бај­ден са­ста­ти с ки­не­ским пред­сед­ни­ком Си Ђин­пин­гом 15. но­вем­бра на мар­ги­на­ма са­ми­та Азиј­ско­па­ци­фич­ке еко­ном­ске са­рад­ње (АПЕК) у Сан Фран­ци­ску. Ово ће би­ти дру­ги су­срет ли­де­ра две су­пер­си­ле, ко­ји до­ла­зи го­ди­ну да­на по­сле раз­го­во­ра у че­ти­ри ока на мар­ги­на­ма са­ми­та Г20 на Ба­ли­ју.

Дво­ји­ца ли­де­ра раз­го­ва­ра­ће о би­ла­те­рал­ним од­но­си­ма САД и Ки­не, зна­ча­ју одр­жа­ва­ња отво­ре­них ли­ни­ја ко­му­ни­ка­ци­је и о ни­зу ре­ги­о­нал­них и гло­бал­них пи­та­ња, на­во­ди се у са­оп­ште­њу. Бај­ден и Си ће раз­го­ва­ра­ти и о то­ме ка­ко Ва­шинг­тон и Пе­кинг мо­гу да са­ра­ђу­ју у обла­сти­ма где су њи­хо­ви ин­те­ре­си ускла­ђе­ни, а по­себ­но кад је реч о тран­сна­ци­о­нал­ним иза­зо­ви­ма ко­ји ути­чу на ме­ђу­на­род­ну за­јед­ни­цу.

Ка­ко је ре­као је­дан зва­нич­ник аме­рич­ке ад­ми­ни­стра­ци­је, оче­ку­је се да ће дво­ји­ца пред­сед­ни­ка отво­ре­но раз­го­ва­ра­ти о да­љем стра­те­шком прав­цу би­ла­те­рал­них од­но­са, али и о ва­жно­сти об­на­вља­ња вој­ног ди­ја­ло­га, ра­ту Ру­си­је у Укра­ји­ни и су­ко­бу из­ме­ђу Изра­е­ла и Ха­ма­са у Га­зи, пре­но­си АП.

Из без­бед­но­сних раз­ло­га још се не зна где ће се ли­де­ри две нај­ве­ће свет­ске еко­но­ми­је са­ста­ти. Бе­ла ку­ћа је опи­сно ре­кла да ће то би­ти не­где у обла­сти за­ли­ва Сан Фран­ци­ска, јер се због са­ми­та АПЕК оче­ку­је до­ла­зак хи­ља­да де­мон­стра­на­та у овај део Ка­ли­фор­ни­је.

Вр­ло је ма­ло ве­ро­ват­но да ће по­сле са­ми­та би­ти за­јед­нич­ке из­ја­ве. Нај­ве­ро­ват­ни­је ће би­ти из­да­то са­оп­ште­ње, јер се не оче­ку­је да ће две си­ле ус­пе­ти да пре­ва­зи­ђу ду­бо­ке раз­ли­ке у ве­зи с мно­гим пи­та­њи­ма. Ка­ко не­зва­нич­но ка­же је­дан аме­рич­ки зва­нич­ник, Бај­ден на су­срет са Си­јем гле­да као на при­ли­ку за „упра­вља­ње кон­ку­рен­ци­јом, спре­ча­ва­ње не­га­тив­ног ри­зи­ка од су­ко­ба и обез­бе­ђи­ва­ње отво­ре­них ка­на­ла ко­му­ни­ка­ци­је”.

Раз­ли­ке у иона­ко ком­пли­ко­ва­ним аме­рич­ко-ки­не­ским од­но­си­ма са­мо су се за­о­штри­ле од по­след­њег са­стан­ка Бај­де­на и Си­ја пре го­то­во го­ди­ну да­на на мар­ги­на­ма са­ми­та Г20 на Ба­ли­ју. Пе­кинг се без­у­спе­шно бу­нио због но­вих аме­рич­ких кон­тро­ла из­во­за на­пред­не тех­но­ло­ги­је, а Бај­ден је по­том на­ре­дио оба­ра­ње на­вод­ног ки­не­ског шпи­јун­ског ба­ло­на из­над САД. Усле­ди­ле су про­во­ка­ци­је око Тај­ва­на и за Пе­кинг про­бле­ма­тич­но па­тро­ли­ра­ње аме­рич­ких вој­них бро­до­ва Ју­жним ки­не­ским мо­рем.

Џо Бајден и Си Ђинпинг, (Фото: Politico)

Бај­ден ће ве­ро­ват­но по­ку­ша­ти да из­вр­ши при­ти­сак на Си­ја да ис­ко­ри­сти ути­цај Ки­не на Се­вер­ну Ко­ре­ју због по­ве­ћа­ног тем­па те­сти­ра­ња ба­ли­стич­ких про­јек­ти­ла, али и за­то што Пјон­гјанг обез­бе­ђу­је Ру­си­ји му­ни­ци­ју за рат у Укра­ји­ни. Зва­нич­ни­ци Ва­шинг­то­на оче­ку­ју да ће аме­рич­ки пред­сед­ник та­ко­ђе да­ти до зна­ња Си­ју да би же­лео да Ки­на ис­ко­ри­сти свој све ве­ћи ути­цај над Ира­ном да Те­хе­ра­ну ста­ви до зна­ња да се не ме­ша у рат Изра­е­ла ко­ји во­ди про­тив Ха­ма­са у Га­зи.

Ово ће би­ти пр­ви до­ла­зак Си Ђин­пин­га у САД по­сле шест го­ди­на, ка­да је 2017. по­се­тио До­нал­да Трам­па на Фло­ри­ди. На­го­ве­штај да би са­ста­нак два пред­сед­ни­ка мо­гао да до­ве­де ма­кар до так­тич­ког по­пра­вља­ња од­но­са Пе­кин­га и Ва­шинг­то­на про­из­ла­зи из пра­вог на­ле­та ди­пло­мат­ских су­сре­та по­след­њих не­де­ља. На­кон по­се­те нај­ви­шег ки­не­ског ди­пло­ма­те Ванг Ји­ја Ва­шинг­то­ну кра­јем ок­то­бра, у аме­рич­ку пре­сто­ни­цу је сти­гао и пот­пред­сед­ник вла­де Хе Ли­фенг на са­ста­нак са ми­ни­стар­ком фи­нан­си­ја Џе­нет Је­лен.

До­ла­зак за­ме­ни­ка ки­не­ског пре­ми­је­ра у Ва­шинг­тон усле­дио је на­кон раз­го­во­ра иза­сла­ни­ка Пе­кин­га за кли­му Сје Џен­хуа и ње­го­вог аме­рич­ког ко­ле­ге Џо­на Ке­ри­ја у Ка­ли­фор­ни­ји. Као при­пре­му те­ре­на за су­срет Си­ја и Бај­де­на на мар­ги­на­ма са­ми­та АПЕК-а тре­ба до­да­ти и ре­дак са­ста­нак две стра­не о кон­тро­ли на­о­ру­жа­ња.

Упр­кос по­зи­тив­ној сим­бо­ли­ци ових при­прем­них са­ста­на­ка, ана­ли­ти­ча­ри сма­тра­ју да је нео­п­ход­но да Пе­кинг и Ва­шинг­тон по­ка­жу опи­пљи­ве ре­зул­та­те ка­ко би до­ка­за­ли да ће са­мит до­не­ти ствар­ни на­пре­дак у од­но­си­ма да би се убу­ду­ће из­бе­гле по­гре­шне про­це­не и не­же­ље­не кри­зе.

Бо­ни Лин из ва­шинг­тон­ског Цен­тра за стра­те­шке и ме­ђу­на­род­не сту­ди­је оче­ку­је да ће са­ста­нак дво­ји­це ли­де­ра би­ти усме­рен на упра­вља­ње и ста­би­ли­за­ци­ју би­ла­те­рал­них од­но­са, по­бољ­ша­ње ко­му­ни­ка­ци­је и сма­ње­ње не­спо­ра­зу­ма пре не­го што се они по­ја­ве.

„Ни САД ни Ки­на не оче­ку­ју да ће са­ста­нак Бај­де­на и Си­ја до­ве­сти до знат­ног по­бољ­ша­ња или ре­се­то­ва­ња од­но­са две зе­мље”, ка­же Лин за „Са­ут Чај­на мор­нинг пост”.

Миленко Пешић

Извор: Политика

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *